Общи условия

Общи условия

на „Лексебра“ ООД

В сила от: 25 май 2022 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЕ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия регулират всички правоотношения между Лексебра и Клиентите, които възникват от сключването на договор за ползване на експертна правна система „Лексебра“.
(2) Със сключването на договор за ползване на експертна правна система „Лексебра“, включително и с плащането на възнаграждение за ползването на експертна правна система „Лексебра“ по издадена на името на Клиента проформа фактура, Клиентът се съгласява, че настоящите Общи условия се прилагат в тяхната цялост и без ограничение по отношение на сключения Договор за ползване на системата. Издадената и изпратена от Лексебра проформа фактура има валидност до 7 работни дни от изпращането й, след което условията по проформа фактурата (включително вид абонамент и абонаментна такса) не са обвързващи за Лексебра, а извършеното след този срок плащане от Клиента може да не бъде зачетено от Лексебра. Извършването в рамките на срока по предходното изречение плащане на възнаграждение за ползването на експертна правна система „Лексебра“ въз основа изпратената проформа фактура, издадена от Лексебра на името на Клиента, само по себе си, е равнозначно на сключване на Договор за ползване на системата при параметрите (Абонамент), посочени във фактурата, и при прилагане на настоящите Общи условия. Актуалните видовете Абонамент ("Абонаменти и цени"), при които може да се ползва на Системата са посочени на официалната страница на Лексебра (www.lexebra.com).
(3) Условия, различни от настоящите Общи условия, могат да бъдат уговорени с Клиента в индивидуален Договор за ползване на системата или в допълнително споразумение към индивидуален договор. В този случай, при несъответствие между съдържанието на индивидуалните договорни клаузи и съдържанието на тези Общи условия, преимущество имат индивидуално договорените клаузи.

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно изменени от Лексебра. Консолидираният текст на Общите условия ведно с направените изменения се публикува на уеб-страницата на Лексебра, достъпна на следния адрес: www.lexebra.com. Измененията на Общите условия влизат в сила в деня на публикуването им.
(2) Измененията в Общите условия влизат в сила и по отношение на заварени договори, освен ако Клиентът не отправи изрично писмено изявление до Лексебра, с което се противопоставя на измененията, в срок до три дни от съобщението за изменението им, но не по-късно от 7 работни дни от публикуване на измененията по реда на ал. 1. В случай, че Клиентът не е съгласен с променените Общи условия, индивидуалният договор подлежи на прекратяване.

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. За целите на настоящите Общи условия:
т. 1. „Лексебра“ е: търговско дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република България, което е производител на база данни по смисъла на чл. 93б ЗАПСП и носител на всички права на интелектуална собственост върху правните експертни и справочни информационни системи с марка „Лексебра", и което предоставя на Клиентите непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване върху нея въз основа на договор с Клиента и настоящите общи условия. Лексебра има следните индивидуализационни данни:
  • Фирма: „Лексебра“ ООД
  • ЕИК: 206877353
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добър юнак“ № 11, вх. А, ет. 1, ап. 1
  • Управител: Иван Кунчев Кунчев
  • Адрес на електронна поща: [email protected]
  • Главен редактор на системата е Стоян Ставру (СС).
Промяната в посочените по-горе данни се обявява чрез изменение в настоящите Общи условия, които са публикувани на следния адрес в интернет: www.lexebra.com.
т. 2. Експертна правна система „Лексебра“ или “Системата” е единство от компютърни програми и бази данни, включваща различни програмни модули. Експертна правна „Лексебра“ предоставя достъп до бази данни с правна информация относно съдебни актове на Върховния касационен съд на Република България, чието използване се осъществява като облачна услуга на уеб-сървър на Лексебра, достъпен он-лайн в интернет.
т. 3. „Компоненти“ на експертна правна „Лексебра“ са включените в Системата бази данни, софтуерният код, дизайнът и графичните изображения (икони, бутони и др.), както и всички останали елементи, от които е изградена системата, в това число и всички компоненти на нейното съдържание (актове, резюмета, новини, анотации, редакторски подчертавания, редакторски бележки, различни видове връзки между документи и техни части и др.).
т. 4. „Клиенти“ или „Клиент/-а, -ът“ е физическо или юридическо лице, което по силата на договор, сключен с Лексебра и при прилагане на настоящите Общи условия придобива непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване върху експертна правна система „Лексебра“ срещу заплащане на възнаграждение и при параметрите на сключения от него договор. Клиентът може да бъде индивидуален или колективен.
т. 5. „Абонамент“ (абонаментен план) са условията, при които е предоставен достъп до Системата. Абонаментът включва: срок за ползване на Системата, начин на плащане, брой закупени Потребителски профили (асоциирани потребителски профили), възнаграждение (абонаментна такса), както и други индивидуално договорени условия, ако има такива. Абонаментът се заявява от Клиента с попълването и изпращането на Поръчка за абонамент, на следния адрес: www.lexebra.com/registration.
т. 6. „Административен имейл“ е имейлът, който се посочва в поръчката на Абонамент и служи за кореспонденция между Клиента и Лексебра;
т. 7. „Потребителски профил“ е профилът, през който се осъществява индивидуализиран достъп до Системата. Потребителският профил включва име (уникален оперативен имейл) и парола за достъп.
т. 8. „Оперативен имейл“ е имейлът, с който се активира и използва от всеки отделен Потребителски профил. Оперативният имейл е уникален за всеки отделен потребителски профил и се използва като име за достъп до Системата през съответния Потребителски профил. Записът на Оперативния имейл трябва да съдържа изцяло или отчасти имената на конкретния потребител (физическо лице), което ще използва съответния профил, по начин, който позволява свързването на този потребител с представения Оперативен имейл.
т. 9. „Индивидуален клиент“ е всеки клиент, който е заплатил и използва само един Потребителски профил за достъп до Системата;
т. 10. „Колективен клиент“ е всеки клиент, който е заплатил и използва повече от един Потребителски профил за достъп до Системата;
т. 11. „Договор за ползване на Системата“ е договор по чл. 1, ал. 2 със съдържание съгласно чл. 4 и чл. 5.
т. 12. „Устройство“ е компютърна конфигурация, преносим компютър, смартфон, таблет или друго подобно средство.
т. 13. „Масово осъществяван достъп“ е всеки съмнителен достъп до съдържанието на Системата, който по преценка на Лексебра не отговаря на обичайното ползване на Системата, включително и необичаен достъп до Системата през няколко устройства от една или на различни локации. Масовото осъществяване на достъп през профила на Клиента представлява съществено нарушение на настоящите Общи условия и неизпълнение на основно задълженията на Клиента по договора за ползване на Системата.

III. ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА.
СКЛЮЧВАНЕ. СРОК

Чл. 4. (1) С Договора за ползване на Системата Лексебра отстъпва непрехвърляемо, неизключително и срочно право за ползване на Системата, осъществявано съгласно настоящите Общи условия и съществуващите индивидуални договорености между страните, срещу задължението на Клиента за заплащане на възнаграждение.
(2) Със сключването на договора Клиентът не придобива собственост и не става титуляр на авторски или сродни права върху базите данни, авторските резюмета или каквито и да е други Компоненти на експертна правна система „Лексебра“. Всички права на интелектуална собственост върху Компонентите на експертна правна система „Лексебра“ са и остават притежание на Лексебра, като могат да бъдат ползвани само с изричното съгласие на Лексебра.

Чл. 5. (1) За сключване на Договор за ползване на системата Клиентът изпраща поръка на Абонамент през уеб-страницата на Лексебра, достъпна на следния адрес: www.lexebra.com. За създаването на Потребителски профил и сключването на Договор за ползване на системата Клиентът предоставя следната информация: три имена/фирма, ЕГН/ЕИК, ДДС № (ако има такъв), постоянен или настоящ адрес/седалище и адрес на управление, Административен имейл (имейл за кореспонденция), Оперативен имейл (имейл за достъп до Системата през съответния Потребителски профил) и телефон.
(2) Посоченият в поръчката на Абонамент имейл се счита за Административен имейл. При определянето на Административния имейл се прилагат следните правила:
т. 1. при Индивидуален клиент Административният имейл и Оперативният имейл съвпадат, а в случай на разминаване за Административен имейл се счита имейлът, посочен от Клиента при регистриране на неговия Потребителски профил;
т. 2. при Колективен клиент имейлът, посочен в поръчката на Абонамент, е Административен имейл за всички асоциирани към Абонамента Потребителски профили. За да използва Системата, Клиентът трябва да посочи уникален Оперативен имейл за всеки един от закупените от него Потребителски профили (асоциирани към Абонамента профили), както и да въведе и използва уникална парола, чрез която се осъществява достъпът до Системата през съответния Потребителски профил.
(3) Със заявяването на поръчката за Абонамент Клиентът отправя неограничено със срок предложение за сключване на Договор за ползване на Системата в съответствие с настоящите Общи условия.
(4) В срок от три работни дни от заявяването на поръчката на Абонамент Лексебра изпраща на посочения в заявката имейл (Административен имейл) проформа фактура, съдържаща стойността на възнаграждението за ползването на Системата съобразно поръчания Абонамент. В случай че в срока по първото изречение Лексебра не е изпратила проформа фактура, тогава се счита, че предложението по ал. 2 не е прието. В този случай никоя от страните няма парично задължение към другата, включително и на извъндоговорно основание.
(5) Договорът се счита сключен от момента на заверяване на банковата сметка на Лексебра със сумата на възнаграждението, посочена в проформа фактурата по ал. 3. От този момент започва да тече срокът на заплатения Абонамент по договора, считано за всички асоциирани към него Потребителски профили (при Колективен клиент). С плащане на възнаграждението Клиентът потвърждава настоящите Общи условия и декларира, че е запознат с минималните технически изисквани за ползване на експертна правна система „Лексебра“, изискващи ползване на Системата през актуална към датата на активиране на съответния Потребителски профила версия на някой от следните интернет браузъри: Chrome, Safari (Apple устройства), Firefox, Edge. Датата на активиране на Потребителския профил е първият успешен вход в Системата въз основа на съответния Абонамент.
(6) В срок до пет работни дни от сключването на договора Лексебра издава и изпраща на посочения в заявката имейл (Административен имейл) окончателна фактура за платеното възнаграждение, заедно с код за регистрация на Потребителския профил, а при Колективен клиент – заедно с кодове за регистрация на Потребителските профили, асоциирани към съответния Абонамент.

Чл. 6. (1) Възнаграждението за ползване на Системата е в размер на абонаментната такса, посочена в актуалната подаване на „Поръчка за абонамент“ през страница „Абонаменти и цени“, публикувана на следния адрес: [www.lexebra.com/registration](https://www.lexebra.com/registration). Всички цени са без ДДС. Ценовите условия се прилагат при спазване на изискванията на чл. 1, ал. 2 (плащане по изпратената на Клиента проформа фактура в срок от 7 работни дни от изпращането й), и ако не са предплатени се актуализират с начислен ДДС от месеца, в който Лексебра бъде регистрирана по ЗДДС.
(2) Възнаграждението се заплаща само по банков път по посочената в проформа фактурата по чл. 5, ал. 3 банкова сметка на Лексебра.
(3) Заплащането на възнаграждението от Клиента е основно негово задължение, което е предварително условие за ползване на Системата. При наличие на неплатени изискуеми задължения на Клиента към Лексебра, неговият достъп до Системата се прекратява, като не се позволява последваща регистрация на потребителски профили и заявяване на поръчка за абонамент от използваните от клиента Административен и/или Оперативни имейли и/или при ползване на която и да е от данните, свързани с извършено плащане (данни за индивидуализация на клиента, включително банкова сметка, от която е извършено плащането). Това ограничение се прилага до заплащането на всички дължими от Клиента към Лексебра суми.

Чл. 7. (1) Срокът на Договора за ползване на Системата е този, посочен за избрания и платен от него Абонамент.
(2) Сключването на договор за нов период се осъществява при следните условия:
т. 1. за Индивидуален клиент – през Системата, подавайки заявка за подновяване на Абонамента, или чрез нова поръчка на Абонамент през [www.lexebra.com/registration](https://www.lexebra.com/registration),
т. 2. За Колективен клиент – само чрез нова поръчка на Абонамент през [www.lexebra.com/registration](https://www.lexebra.com/registration).
В този случай съответно приложение намират правилата на чл. 5 и чл. 6 по-горе.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. (1) Клиентът има право на достъп до Системата при спазване на настоящите Общи условия и покриване на минималните технически изисквания за ползване на Системата.
(2) Клиентът има право да получи личен Потребителски профил (име и парола за достъп) до Системата, валидни за съответния платен от Клиента период от време. Предоставеният Потребителски профил е личен и не може да бъде преотстъпван на други лица, различни от Клиента.
(3) Клиентът има право да възползва от всички промоции и допълнителни услуги, свързани с функционирането на Системата при спазване на обявените за всяка една от тях условия.

Чл. 9. (1) Клиентът е длъжен да заплати дължимото от него възнаграждение за ползване на избрания от него Абонамент, което е предварително условие за активиране на Потребителски профил, за ползване на експертна правна система „Лексебра“ и на всяка една от нейните функционалности, както и за упражняването на правата по настоящите Общи условия. Когато Абонаментът е направен за няколко асоциирани Потребителски профила (Колективен клиент), плащането на пълния размер на възнаграждението е условие за ползване на всеки отделен Потребителни профил.
(2) Клиентът се задължава да предостави, потвърди, поддържа и проверява Административен имейл (имейлът, посочен в поръчката на абонамент) с Лексебра по всички въпроси, касаещи сключването и изпълнението на Договора за ползване на Системата и прилагането на настоящите Общи условия. Изпълнението на задължението по предходното изречение е предпоставка за упражняване на правата на Клиента по сключения Договор за ползване на системата и по настоящите Общи условия.
(3) Клиентът се задължава да съхранява и ползва Потребителския си профил (име и парола) по начин, който да осигурява достъп до Системата само лично за него или при спазване на конкретните условия, при които е договорено ползването на Системата. Клиентът се задължава да не предоставя данните си за достъп до Системата на трети лица без изричното писмено съгласие на Лексебра. Клиентът се задължава да не сключва каквито и да е възмездни или безвъзмездни сделки с трети лица, въз основа на които да предоставя данните за Потребителския си профил на трети лица без изричното писмено съгласие на Лексебра.
(4) Клиентът се задължава, при възникване на съмнение, че чрез неговия Потребителски профил се осъществява неправомерен достъп до Системата от трети лица, незабавно да уведоми Лексебра, както и да окаже пълно съдействие на Лексебра при предприемането на действия по проучване и реализиране на мерки за ограничаване на възможен неправомерен достъп до Системата.
(5) Клиентът няма право да прехвърля изцяло или отчасти правата си по договора с Лексебра на трети лица.
(6) Когато Клиентът е заплатил и използва повече от един Потребителски профил за достъп до Системата (Колективен клиент), той следва да посочи уникален Оперативен имейл (име) за всеки отделен Потребителски профил. Посочването на такъв уникален Оперативен имейл за всеки отделен Потребителски профил е условие за активирането му, като в този случай срокът за ползването на всички Потребителски профили е един и същ и започва да тече от датата на плащане на направената поръчка на Абонамент. Потребителските профили се активират и ползват само при заплащане на цялата сума по направената от Колективния клиент поръчка на Абонамент.

Чл. 10. (1) Клиентът има право да използва Системата и съдържащите се в нея бази данни само като справочно-информационен софтуер за целите на своята професионална дейност.
(2) Клиентът няма право да копира изцяло или частично никоя от базите данни, съдържащи се в Системата, нито да ги променя по какъвто и да е начин (в това число да ги декомпилира и реасемблира).
(3) В изключение от установеното в предходната алинея Клиентът има право да създава копия на единични документи, съдържащи съдебни актове или авторски резюмета, включени в базите данни в Системата, само при спазване и изрично отбелязване на авторските и сродните права на Лексебра върху това съдържание съобразно раздел VI и при спазване на настоящите Общи условия. Клиентът има право да изтегля извън Системата (в pdf или в друг формат) авторски резюмета до 30 на брой в рамките на последните 30 дни от активния му абонамент, както и съдебни актове до 100 на брой в рамките на всеки месец от активния му абонамент. При надвишаване на максималния брой изтеглени от Клиента авторски резюмета или съдебни актове се деактивират функционалностите за експорт на документи от Системата.
(4) Клиентът може да отправя до главния редактор на Системата препоръки относно развитието Системата, както и да го уведомява за неточности при нейното функциониране. В тези случаи Лексебра си запазва правото да прецени дали, доколко и по какъв начин да осъществи съответните промени в Системата.

Чл. 11. (1) Лексебра има право да предприеме всички мерки, необходими за ограничаване и предотвратяване на Масово осъществяван достъп до Системата. При Масово осъществен достъп от определен Клиент, Лексебра има право да прекрати правоотношенията си с Клиента, като не дължи връщане на платената продажна цена за ползвания от Клиента текущ абонамент, както и да откаже предоставянето на нов абонамент на Клиента или на свързани с него лица.
(2) Лексебра има право да предприеме действия за предотвратяване на нелицензирана или незаконна употреба на Системата, включително като събира информация и осъществява изрична комуникация с Клиента, която е насочена към постигането на тази цел. Предходното изречение се прилага и при регистрирането на активност през Потребителския профил на Клиента, която нарушава авторското и сродните права на Лексебра.
(3) Лексебра има право да преустанови индивидуалния достъп на конкретен клиент, деактивирайки Потребителския му профил/и в случаите, в които прецени, че е налице Масово осъществяван достъп, както и ако установи каквото и да е нарушение, свързано с предоставянето на потребителски профил на трети лица без съгласието на Лексебра, както и при копиране на част от който и да е от Компонентите на експертна правна система „Лексебра“, включително и на част от съдържанието на базите данни в Системата. Предходното изречение се прилага и при всяко отделно нарушение на чл. 10.
(4) Лексебра има право да преустанови достъпа до Системата при възникване на форсмажорни обстоятелства, включващи хакерски атаки, неоторизиран достъп, използван спрямо системата на зловреден софтуер, злоупотреба с предоставен Потребителски профил.
(5) В посочените от настоящия член случаи, при невъзможност за ползване на Системата поради непокриване на минималните технически изисквания, както и при прекъсвания на интернет връзка и достъпа до сървъра и всякакви други неизправности и дефекти, настъпили в операционната системата и в браузъра на Клиента, през който се осъществява достъпа до Системата, Лексебра не дължи връщане на платеното възнаграждение и не носи имуществена отговорност.
(6) Задълженията на Клиента по чл. 9 и чл. 10 от настоящите Общи условия, както и задължението за плащане на дължимото от него възнаграждение (абонаментна такса) се считат за съществени за сключването и изпълнението на настоящия договор. Пълното плащане на целия Абонамент при Колективен клиент е условие за ползване на всеки един от асоциираните към него Потребителски профили.

Чл. 12. Неизпълнението от страна на Клиента на което и да е от задълженията по настоящите Общи условия е основание Лексебра да прекрати едностранно договора, без да дължи неустойки и обезщетения.

Чл. 13. (1) Лексебра се задължава да осигурява достъп до съдържанието на Системата за срока на договора.
(2) Лексебра се задължава да предприема всички действия, които са под неин контрол, за да осигури техническата изправност на Системата и възможност за нейното ползване.
(3) Лексебра се задължава да извършва актуализация на софтуерното обезпечаване на Системата.

Чл. 14. Лексебра има право да разширява и актуализира базата данни, както и да променя техническите изисквания за използването на Системата. Лексебра се задължава да уведоми своите клиенти за тези обстоятелства по подходящ начин на интернет-страницата си. В случай че Клиентът няма техническа възможност да ползва новата версия на Системата, същият има право да прекрати договора, в който случай има право да получи обратно съответната част от платеното от него възнаграждение за ползване на Системата, която е пропорционална на неизползвания период от срока на договора. Във всички случаи максималният обем на отговорност на Лексебра в отношенията й с Клиента е платената от него цена за съответния период за ползване на Системата.

Чл. 15. Информацията, съдържаща се в базите данни на Системата, има справочно-информационен характер и се състои от съдебни актове на Върховния касационен съд на Република България и от авторски резюмета на част от тези съдебни актове. Информацията не представлява правен съвет или консултация по конкретен въпрос, включително и в случаите, в които съдържанието на експертна правна система „Лексебра“ включва авторско мнение по правен въпрос, поради което ЛЕКСЕБРА не носи отговорност за каквито и да е било вреди, настъпили поради несъблюдаване на настоящото правило.

V. ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКСБРА

Чл. 16. (1) Лексебра използва като източник на информация за точния текст на съдебните актове официалния уебсайт на Върховния касационен съд на Република България, който към момента на влизане в сила на настоящите Общи условия е достъпен на следния адрес: http://www.vks.bg/. Лексебра не носи отговорност за действителното съдържание на тези актове, в случай че същите съдържат грешки, непълнота или други неточности във варианта, в който текстовете са публикувани в официалния сайт на Върховния касационен съд. Лексебра прилага различни решения за редактиране на текста на съдебните актове с цел осигуряване на по-добра функционалност и удобство при ползването на Системата.
(2) В случаите, когато в Системата са включени актове на други съдилища или на други институции, като източник на информация за точния текст на тези актове Лексебра използва официалните сайтове на съответните съдилища и институции, както и издаваните сборници, обобщаващи тяхната практика. Съответно приложение намира второто изречение на ал. 1.

Чл. 17. (1) Съдържанието на Системата се поддържа актуално в зависимост от преценката на редакторите на съответните теми и се извършва, като се отчитат начина на публикуване на представените актове от техните автори, технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документите и изготвянето на авторски коментари.
(2) Различните функционалности и съдържанието на Системата могат да бъдат променяни едностранно от Лексебра, без това да изключва достъпа на Клиента до предоставените в Системата бази данни, като всякакви подобни изменения ще бъдат извършвани с цел подобряване на ефективността и устойчивостта на Системата.
(3) Лексебра не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има препратки (хипертекстови връзки) от Системата, както и за тяхната достъпност и актуалност.

Чл. 18. (1) Лексебра не носи отговорност в случай на временно преустановяване на достъпа до системата за разумен срок поради необходимост от отстраняване на технически проблеми в нейното функциониране, извършване на профилактика, въвеждане на нови модули или обновяването на съществуващи такива.
(2) Лексебра не носи отговорност, в случаите в които достъпа до системата е невъзможен поради обективни събития, които не са предвидими или преодолими. В частност, Лексебра не носи отговорност, ако проблемите се дължат на хакерска атака, използван спрямо Системата на зловреден софтуер, включително злоупотреба с предоставен Потребителски профил, неоторизиран масов достъп до Системата, неоторизиран опит за изтегляне на съдържанието на Системата и други сходни обстоятелства, включително прекъсвания на интернет връзка и достъпа до сървъра и всякакви други неизправности и дефекти, настъпили в операционната системата на Клиента.
(3) Лексебра не носи отговорност за работата на Системата, ако устройството, от което се ползва, не отговаря на минималните технически изисквания за ползване на системата, както и в случаите на неправилното ѝ експлоатиране от Клиента.

Чл. 19. Лексебра не носи отговорност за преки или косвени загуби или пропуснати ползи в отношенията на Клиента с трети лица, причинени от неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на системата, поради ползването на системата или от временната невъзможност да бъдат ползвана.

VI. АВТОРСКИ И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА

Чл. 20. Лексебра предлага своите продукти под марка „Лексебра“, която следва да бъде означавана при всяко ползване на продуктите на Лексебра.

Чл. 21 (1) Съдържанието на Системата и по-конкретно: базите данни със съдебни решения; базата данни с авторски резюмета; всяко едно авторско резюме, коментар или мнение; графичният дизайн на сайта; логото; иконите на документи и бутони са предмет на авторско право или сродни на авторските права на Лексебра.
(2) Зареждането, показването/представянето и отпечатването на документи, отделни страници, и/или части от документи или страници е позволено при означаване на авторството.
(3) Клиентът може да създава, запазва, възпроизвежда единични копия на документите, включени в съдържанието на експертна правна система „Лексебра“ за нуждите на неговите професионални цели.

Чл. 22. (1) Възпроизвеждането, предаването (по електронен или друг начин), публичното показване и всякакво подобно използване на експертна правна „Лексебра“ и в частност нейното съдържание, с търговска цел или друга стопанска цел без изричното писмено разрешение на Лексебра е забранено.
(2) Без изрично писмено възлагане от страна на Лексебра никое трето лице няма право да разпространява с търговска цел целите или част от базите данни и/или носители с файлове от базите данни на експертна правна система „Лексебра“.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Лексебра предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
(2) Лексебра приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Страните се задължават да не разпространяват информация за другата страна или за трети лица, станала им известна при или по повод предоставянето на абонамент, съгласно настоящите Общи условия, сключването и изпълнението на индивидуални договори за абонамент за ползване нa Системата.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага правото на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са публикувани на: 25 май 2022 г.