Редакторски екип

Стоян Ставру

Стоян Ставру е завършил през 2003 г. Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с пълно отличие. През 2009 г. в същия факултет защитава докторат по гражданско и семейно право на тема „Правна същност на сервитутните права според българското законодателство“. От 2005 г. до настоящия момент е преподавател по различни учебни дисциплини, адресиращи едни от най-сложните юридически предизвикателства на съвременността.

Основател и главен редактор на научно електронно издание Предизвикай правото! (от 2009 до сега). Научен редактор на поредицата от научни монографии „Предизвикай правото!“ и на поредицата от сборници със съдебна практика „Предизвикай: Съдебната практика!“. Дългогодишен лектор в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

Автор е на множество книги и статии, сред които: Въпроси на българското вещно право (2008, 2010), Въпроси на етажната собственост (2010), Съсобственост. Правни аспекти (2010), Владението. Юридически фрагменти (2015), Промените във вещта. Някои въпроси на приращението и преработването (2016), Моралните измерения на собствеността. Към обосноваването на една “проприетарна” екология (2021) и други.

Стоян Ставру
главен редактор в ЛЕКСЕБРА
Румен Неков

Румен Неков е магистър по право, завършил през 2013 г. Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Професионалното си развитие започва във водеща кантора на частен съдебен изпълнител, където натрупва дългогодишен опит в сферата на гражданския изпълнителен процес.

През 2014 г. взeма участие в работната група за промени в Гражданския процесуален кодекс към Министерство на правосъдието. Коадминистратор и отговорен редактор в научно електронно издание „Предизвикай правото!“. Придобива адвокатска правоспособност през 2015 г. От 2020 г. е докторант по граждански процес в ПУ „Паисий Хилендарски“ с тема на дисертационния труд „Присъединяване на кредитори и разпределение в изпълнителния процес“.

Автор е на редица научни публикации, книги, както и на сигнали до Върховния касационен съд за противоречива съдебна практика, по които са образувани тълкувателни дела.

Румен Неков
редактор в ЛЕКСЕБРА
Делян Недев

Делян Недев е завършил специалност право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по гражданско и семейно право от 2016 г., с дисертация върху първичните способи за придобиване на вещни права, защитена в Университета за национално и световно стопанство. Редактор в научно електронно издание Предизвикай Правото! от 2013 г.

Преподавател по гражданско право (обща част), вещно право и основи на правото в Университета за национално и световно стопанство (хоноруван асистент от 2012 г., редовен асистент от 2016 г., а от 2020 г. – главен асистент). Член на Софийската адвокатска колегия от 2018 г.

Съавтор в книгата „Алеаторността на договорите в българското гражданско право“. С.: Фенея, 2013, (в съавторство със Стоян Ставру и Мирослав Димитров), автор на монографията „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“. С. Сиела, 2017, както и на редица доклади и публикации в специализирани сборници и в периодичния печат.

Делян Недев
редактор в ЛЕКСЕБРА
Павла Сивова

Павла Сивова е магистър по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Успешно завършва Стажантска програма „Фулбрайт“ към Софийски районен съд през академичната 2019-2020 г. и носител на голямата награда – двумесечен стаж във Федералния Окръжен съд в Ню Орлиънс, Източен окръг на Луизиана (САЩ).

Част от отбора, представил Софийския университет в IX-то издание на международното състезание по права на човека „European Human Rights Moot Court Competition“, класирал се на четвъртфинали и спечелил първа награда за писмена защита на ответник. Треньор на отбора на УНСС в X-то издание на състезанието.

В продължение на три години работи като организатор на правни семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет, след това – като младши правен експерт във Фондация „Антикорупционен фонд“, а в XLVII-то Народно събрание на Република България заема длъжността парламентарен правен консултант.

Сътрудник в адвокатска кантора с практика в областта на облигационното, търговското, семейното, наследственото и вещното право.

Към момента Павла Сивова е предизвикател в научно електронно издание „Предизвикай правото!“.

Павла Сивова
младши редактор в ЛЕКСЕБРА
Тихомир Рачев

Тихомир Рачев е завършил специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2020 г.). От 2022 г. е кандидат за младши съдия. От 2020 до 2022 г. работи като адвокатски сътрудник в адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.

В периода 2018-2020 г. е стажант при съдии от Софийски районен съд и Софийски градски съд по стажантска програма „Фулбрайт“, а в периода 2021-2022 г. е стажант при съдия от Върховния касационен съд, III г.о. През 2019 г. участва в отбор, спечелил първо място на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ и 9-тото Междууниверситетско състезание по гражданско и търговско право – гр. Бургас.

През 2019-2020 г. е съпредседател на Кръжока по гражданско и търговско право на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. е награден с годишна стипендия за постижения в областта на частното право от Фондация „Кристиан Таков“.

В периода 2017-2021 г. е член на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“. Автор е на статии по гражданско право, като научните му интереси са основно в областта на семейното и наследственото право и облигационното право.

Тихомир Рачев
редактор в ЛЕКСЕБРА
Стоянка Манова

Стоянка Манова е стажант-предизвикател в екипа на научно електронно издание Предизвикай Правото! от 2019 г. и е семестриално завършила специалност право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Досега е работила в адвокатско дружество „Плочева, Вълчев и съдружници“, както и е била част от екипа на списание „Юридически барометър“ през 2018 г., където е изготвяла количествени, съдържателни и качествени анализи на българското законодателство. Работила е и в юридическия отдел на „Алианц Банк България“ през 2020 г.

Към настоящия момент интересите й са основно в сферата на частното право и са свързани с гражданското и семейното право, вещно право, право на интелектуалната собственост. Като самата тя не изключва възможността да разшири интересите си и към други правни отрасли.

Стоянка Манова
младши редактор в ЛЕКСЕБРА
Явор Генчев

Явор Генчев е семестриално завършил студент по право, с предстоящо дипломиране през 2023 г. Член на Клуба на юриста „Теодор Пиперков“ и сдружение „Академия за гражданско образование“.

Бил е участник в екипа на дирекция „Търговски дружества и концесии“ към МРРБ по програмата за стажанти в държавната администрация за студенти през 2021 г.

Работи като правен сътрудник в адвокатско дружество, като интересите му са в областта на административното и вещното право. Парламентарен сътрудник по правни въпроси в Народното събрание.

Явор Генчев
редактор в ЛЕКСЕБРА
Деян Петров

Деян Петров е завършил специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2017 г.). Притежава диплома по английско право и правни умения от Британския правен център, в сътрудничество с Университета Кеймбридж (2020 г.) От 2021 г. е докторант по гражданско и семейно право към Българска академия на науките.

Адвокат и управляващ съдружник в адвокатско дружество „Петров и Тенев“, с практика в областите на гражданското, търговското, потребителското и административното право.

В периода 2017-2020 г. работи в адвокатска кантора последователно като адвокатски сътрудник и адвокат (вписан в САК от декември 2018 г.).

В периода 2016-2017 г. е юридически съветник към Асоциация „Активни потребители“. През 2016 г. е стажант към Софийски районен съд и Софийски градски съд по стажантска програма „Фулбрайт“.

Като студент е бил част от отборите, печелили национални състезания по гражданско и търговско право (София, Варна и Бургас) както и от отбора, завършил на второ място на международно състезание по право на ЕС (CEEMC 2015). Съпредседател на кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на СУ (2016-2017 г.). Първо място на Националното състезание за студентски научни съчинения (2018 г.).

Носител на награди „Таджер“ и „Герджиков“ за високи постижения в областта на гражданскоправните науки.

От 2016 г. е член на „Академия за гражданско образование“. От 2018 г. е част от организаторите на Национално състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“. В периода 2016-2018 г. е член на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“.

Автор е на статии и студии по материално гражданско право, със засилен научен интерес в областта на облигационното право.

Деян Петров
младши редактор в ЛЕКСЕБРА